Så gör vi branschen bättre

Antalet stressrelaterade sjukskrivningar i Sverige ar femdubblats sedan 2010-talet och kommunikationsbranschen är särskilt utsatt. Färsk statistik visar en dramatisk ökning som drabbar både individer och företag hårt. Långvarig stress leder till omfattande rehabilitering och höga kostnader. För att skapa en hållbar arbetsmiljö och förbli konkurrenskraftiga, måste företag satsa på förebyggande arbete mot stress och psykisk ohälsa.

Dramatisk ökning av sjukskrivningar

Kommunikationsbranschen i Sverige står inför en betydande utmaning: en dramatisk ökning av stressrelaterade sjukskrivningar. Enligt färsk statistik från Försäkringskassan har antalet sjukskrivningar på grund av stress femdubblats sedan början av 2010-talet. I december 2022 var 42 591 personer sjukskrivna på grund av stress, jämfört med 9 310 personer i början av 2010-talet. Denna trend visar på ett akut behov av att förstå och åtgärda orsakerna till den ökade stressen inom branschen.

Stressrelaterade sjukskrivningar i kommunikationsbranschen

Enligt en analys av försäkringsbolaget If har antalet stressrelaterade sjukskrivningar nått sin högsta nivå sedan åtminstone 2005. Kommunikationsbranschen är särskilt drabbad, med en alarmerande ökning av sjukskrivningar. Denna utveckling är ett tecken på att stressnivåerna inom branschen har nått ohållbara nivåer.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa står nu för vartannat sjukfall som varar 60 dagar eller mer inom kommunikationsbranschen. Denna ökade belastning på arbetsledare och ledningens förmåga att säkra en god arbetsmiljö är ett växande problem. Statistik från olika källor visar att kommunikationsbranschen är en av de mest drabbade sektorerna när det gäller nyanställda sjukfall, med en sjukdomsandel på hela 41%.

Vikten av förebyggande arbete

Att arbeta förebyggande mot stress och psykisk ohälsa inom kommunikationsbranschen är avgörande både ur ett mänskligt och företagsekonomiskt perspektiv.

Med människan i fokus

Långvarig stress och utmattning innebär stort lidande för individen och lång rehabiliteringstid. Detta påverkar inte bara den drabbade utan även deras familj och närstående. Rehabiliteringstiden för psykisk ohälsa är betydligt längre än för fysiska åkommor, vilket gör förebyggande arbete än mer angeläget.

Företagsekonomiska fördelar

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan förebygga eller åtgärda förhållanden som leder till arbetsrelaterad stress, och därmed skapa en balans mellan krav och resurser. Ett förebyggande arbete ökar förståelsen, ger konkreta verktyg och minskar både psykisk ohälsa och sjukskrivningar. En stressad medarbetare minskar i produktivitet och ökar risken för arbetsplatsolyckor. Om en medarbetare sjukskrivs på grund av stress kan kostnaderna för företaget uppgå till i snitt 400 000 kronor per sjukskrivning. Därför är förebyggande arbete en god investering. Förebyggande insatser, som utbildning och stöd för medarbetare, är betydligt billigare än kostnaderna för sjukskrivningar och rehabilitering.

Personell hållbarhet som konkurrensfördel

Framöver kommer en av de största konkurrensfördelarna att vara personell hållbarhet. För att attrahera och behålla rätt arbetskraft måste företag i kommunikationsbranschen erbjuda en hållbar arbetsplats. Unga arbetstagare kommer inte att välja arbetsplatser där utbrändhet är vanligt. Att skapa en välmående arbetsplats är därför avgörande för att behålla kompetenta medarbetare och förbli konkurrenskraftig.

Tillsammans med stresscoachen Malin Gunnäng erbjuder vi ett kostnadsfritt startprogram för byråer och marknadsavdelningar som vill börja arbeta förebyggande mot stress och psykisk ohälsa. Malin arbetade under 15 år i ledande positioner inom kommunikationsbranschen och redan vid 25 års ålder var hon gruppchef på en av Stockholms framstående byråer. Idag arbetar Malin som stresscoach, livscoach och föreläsare och anlitas frekvent både av privatpersoner och företag som söker nya perspektiv och vill ha strategier och vägledning för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar.

Läs mer här

FAQ

Hur påverkar stress arbetsproduktiviteten i kommunikationsbranschen? Stress minskar arbetsproduktiviteten kraftigt. Stressade medarbetare har svårt att fokusera och göra sitt bästa, vilket leder till sänkt effektivitet och ökad risk för misstag.

Varför ökar stressrelaterade sjukskrivningar?  Faktorer som ökad arbetsbelastning, högre krav och otillräckligt stöd på arbetsplatsen bidrar till den ökande trenden av stressrelaterade sjukskrivningar.

Vilka grupper drabbas mest av psykisk ohälsa? Anställda inom kommunikationsbranschen, inklusive högutbildade yrkesgrupper som projektledare och kreativa chefer, ser en ökning av psykisk ohälsa.

Hur kan byråer arbeta förebyggande mot stress? Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildning och stöd till medarbetare kan företag förebygga stress och psykisk ohälsa, vilket skapar en balans mellan krav och resurser.

Vilka är de ekonomiska fördelarna med att arbeta förebyggande? Förebyggande arbete minskar kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering, och ökar medarbetarnas produktivitet och välmående, vilket är en god investering för företaget.

Varför är personell hållbarhet viktigt för byråer? Personell hållbarhet är avgörande för att attrahera och behålla rätt arbetskraft, särskilt bland yngre generationer som värderar en hållbar arbetsmiljö högt.

Ta chansen och uppgradera
era byråsamarbeten idag.